Müdürlükler

Müdürlükler

Özel Kalem Müdürlüğü
0232 700 14 03

Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanımıza intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip etmekte, başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamakta, özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmekte ve sonuçlandırmakta, Başkan’a gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk etmekte, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunmakta ve Başkanlık makamının temsil, ağırlama ve protokol işleriyle ilgili çalışmaları sürdürmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü
0232 700 10 51

Menderes Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü aşağıda anılan görevleri yerine getirmektedir;
• Belediye Meclisi Hizmetleri
• Belediye Encümeni Hizmetleri
• Gelen-giden evrak kayıt ve dağıtım hizmetleri
• Evlendirme Hizmetleri görevlerini yürütmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
0232 700 10 28

Mali tabloların zamanında, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak, karar kontrol, hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde doğru hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin esas usul, ilke ve standartları da belirlenmiştir.
2005 yılı içerisinde Belediyemizde yasalar gereği Analitik Bütçe çalışması başlatılmış, elektronik ortamda 2014 yılına ait Belediye Bütçemiz Analitik tarzda hazırlanmış, Belediye meclisimizce kabulü ile uygulamaya hazır hale getirilmiş olup, 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanılmaya ve işletilmeye hazır hale getirilmiştir.

Fen İşleri Müdürlüğü
0232 700 13 04

5747 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerin belediyemize bağlanmasından dolayı 01.04.2010 tarihine kadar birlikte yürütülen İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanunun 48. Maddesine göre ayrılarak Fen İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Belediyemizin ve ilçe halkının ihtiyaç duyduğu ve ilçeye yapılan ek hizmet binası, sağlık, sosyal, spor, eğitim ve kültür hizmet binaları gibi her türlü fiziksel yatırımları gerçekleştirmek ve bu binaların bakım onarımını ile hizmetlerin güvenilir ve sağlıklı ortamlarda sürekliliğini sağlamak birimin asli görevidir. Ayrıca ilçedeki okullara ve diğer kamu kurumlarına bakım onarım desteğinde bulunmak, bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin alan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması, ilçedeki yolların ve kaldırımların bakım onarımları, müdürlüğün diğer görevleridir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
0232 700 10 67

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuştur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün temel görevleri arasında kamu yararını üstün tutarak toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak; kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliştirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalışmalarına yön vermek; engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak bulunmaktadır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
0232 700 13 26


Müdürlüğümüz Satın Alma Birimi, Makine İkmal Birimi, İdari İşler Birimi ve İhale Birimi olarak doğrudan teminler piyasa araştırması yaparak en uygun mal ya da hizmet bulunarak satın alma işlemlerini tamamlama; tüm müdürlüklerin araç ve iş makinelerinin yürütülmesi için akaryakıt, yedek parça, tamir ve bakım hizmetlerinin görülmesi; tören, ağırlama ve özel günlerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne araç gereç temin ederek iş ve işlemleri yürütme; ihale iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
0232 700 15 00

Strateji Birimi belediyemizin stratejik planları, faaliyet raporları ve performans programlarının hazırlanması ve yayınlanmasından sorumludur. Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, çeşitli bakanlıkların, kurum ve kuruluşların hibe kredi projeleriyle birlikte diğer kuruluşlarla ortak yürütülen projelerden sorumludur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
0232 700 10 73

Basın yayın biriminin görevleri;
Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmek, ilçemizin kültürel zenginliklerini tanıtıcı çalışmalar ve belgesel, film vb. etkinlikler hazırlamak, basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve bu konularda gerekli koordinasyon işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak, ulusal ve yerel yayın yapan günlük gazetelerde, internet sitelerinde, televizyonlarda belediyemizi ilgilendiren siyaset, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili haberlerini takip etmek; ulusal ve yerel yayın yapan gazetelerde ve medyada internet sitelerinde, televizyonlarda belediyemizi ilgilendiren haberlerin takibini yaptırarak, belediye başkanımıza sunulması işlemlerini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak, belediye başkanının ve başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın – yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak, basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, tv, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesini sağlamaktır.

Halkla ilişkiler biriminin görevleri ise;
Kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümünü sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek, belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak, vatandaştan gelen şikayet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü
0232 700 10 22

Belediyemizin taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın çözümü için adli, idari merciler ve hakem kurullarında, noterler ve icra dairelerinde takip etmek, savunmak güncel mevzuatı takip ederek yasal düzenlemeler ışığında güncelleme yapılarak Belediyemizin hukuki ve mali çıkarlarını korumak için gereken iş ve işlemleri titizlikle yapmaktır.

FALİYET ALANI

• Belediyemizin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile yönetmeliklere göre Belediye Başkanlığınca verilen vekâletnamede belirlenen sınırlar içinde çözümler getirmek,
• Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerini korumak ve aleyhe sonuçlanan davalar için istinaf ve temyiz yollarına başvurmak,
• Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin kendi görev alanlarında karşılaştıkları hukuki sorunlar için talep ettiği konularda aydınlatıcı hukuki görüş ve mütalaa vermek,
• Müdürlüğün resmi yazışmaları vb. rutin iş ve işlemlerini yapmak,
• Görevlerin ifası için gerekli işlemleri yapmak üzere bütçe teklifi hazırlamak ve bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli olan harcama belgelerini düzenlemek,
• Yargı konularındaki tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirerek Belediye birimleri ile yargı mercileri arasındaki bağlantıyı sağlamak,
• Belediyenin menfaatlerini korumak ve öngörülebilen anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Belediye Başkanı’nca verilecek olan birimimiz görev alanına giren diğer görevleri yapmak
• İcra ve Takip Servisi, Belediyemiz Hukuk İşleri bünyesinde olup 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren, Belediyemize ait amme alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin işlemleri yürütmektedir

Yapı Kontrol Müdürlüğü
0232 700 10 61

Yapı kontrol Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gece Kondu Kanunu, “6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi
Kanun” Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Menderes Belediye Başkanlığı, Genelge Talimat ve Bildiriler çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir;
1-Yapı Kontrol Birimi Ruhsatsız Yapı işlemleri
2-Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi İşlemleri

Temizlik İşleri Müdürlüğü
0232 700 24 61

Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçemizde toplam 44 mahallede; tüm meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda tretuvarların üzerindeki gezi alanlarının, alt ve üst geçitlerinin, mezarlıkların, evsel nitelikli ve ticari faaliyetler sonucunda çıkan atıklarla küçük çaplı inşaat, yenileme, bakım-onarım işlerinin veya peyzaj bakımları sonucu toplanması resmi kurum ve kuruluşların çöp, kül, cüruf ve atık maddelerinin toplanması ve buralardan toplanan atıkların depolama sahasına transfer istasyonuna nakli, çöp konteynerlerinin yerlerine yerleştirilmesi ve alım noktalarının temizliği, semt pazar yerlerinin temizlenerek yıkanması ve temiz tutulmasıyla ilgili hizmeti götüren birimidir.

Zabıta Müdürlüğü
0232 700 10 54

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk bilinci içinde sürekli birim yapısını yenileyerek ve ileriye taşıyarak belediyemizin stratejik hedef, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, 2822 sayılı Çevre Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik eserleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlar doğrultusunda görev yapmaktadır. Seyyar satıcılarla mücadele çalışması, cadde, sokak ve meydanlarla tretuvar işgallerinin kaldırılması, kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, dilencilerle mücadele çalışmaları, belediyenin ruhsatına tabi olan muhtelif işyerlerinin denetimi, gecekondu ile mücadele, Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler, tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre yapılan işlemler, huzur ve sükunla ilgili hizmetler, sağlık ve emniyetle ilgili yasakların takibi, daimi ve geçici pazar yerleriyle ilgili hizmetler konusunda görevlidir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü
0232 700 11 00

5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu gereği ‘’sahipsiz’’ (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılında yayımlanan genelgesi doğrultusunda Belediye Veteriner Sağlık Merkezlerinde sahipli hayvanlara sağlık hizmeti verilememektedir) sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla gerekli tedavilerinin yapılarak; kısırlaştırma ve aşılama sonrası sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakır.
Uygun şekilde yakalanan hayvanlara yapılan kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarını ‘’Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine’’ işler.
Yapılan kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğüne 6 aylık izleme cetvelini düzenleyerek gönderir.
Isırık vakalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Devlet Hastaneleri işbirliği içerisinde; hayvanları müşahede altına alarak kuduz yönünden gerekli karantina işlemini sağlar, bu süre boyunca hayvanların takibini yaparak sonucun ilgili kurumlara bildirilmesini sağlar.
Kuduzla mücadele kapsamında kısırlaştırılma veya tedavi amacıyla gelen hayvanlara kuduz aşısı yapar.
Zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) hastalıklar konusunda gerekli önlemleri alarak koruyucu ve tedavi edici uygulamalar yapar.
Vatandaşa hayvan hakları koruma bilincini açıklar.
Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapar.
Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapar.
Kurban bayramlarında kurban kesim yerlerini denetler ve gerekli tedbirleri alır.
Doğal afet durumlarında Hayvan ve İnsan sağlığı ile ilgili koruyucu önlemleri alır.
Sahipsiz, bakıma muhtaç, hasta ve yaralı sokak hayvanları için tedavi ve rehabilite merkezi açar.
Uzmanlık gerektiren bazı özel uygulamalar ile teşhis ve tanı yöntemleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapar.
Yerinde incelemeler ile kamuya ait açık alanlarda uygun noktalara hayvanların beslenmelerine yönelik su ve besleme üniteleri koyar veya koydurtur.Sağlık İşleri Müdürlüğü
0232 700 10 10

Evde Hasta Bakım Hizmeti:

İlçemiz sınırlarında evde bakıma muhtaç hasta/yaşlıların hekim yada hemşire tarafından tespiti yapılıp gerekli tedavi ve bakım planlarının hazırlanması ve uygulanması, gerekli görüldüğünde yada ailenin talebi doğrultusunda hasta/yaşlıya yönelik kişisel bakım (yatak içi yıkama, ağız bakımı, göz bakımı, vücut bakımı, tırnak kesimi vb.) ve rehabilitasyon hizmetlerini yapar.

Hasta Nakil Ambulansı:

İlçemiz sınırlarında ikamet eden vatandaşların ve yanlarında misafir bulunan 1. ve 2. Derece Kan hısımlarından; hastalığı stabil seyreden (acil sağlık problemi olmayan), yatağa bağımlı olan ve idarenin uygun gördüğü, bakıma muhtaç engelli, ağır kronik hastalığı olan hastaların, evden sağlık birimine, sağlık biriminden sağlık birimine, sağlık biriminden eve taşınması üzerine planlanmıştır. Ayrıca; ilçemizde ikamet eden vatandaş talebi doğrultusunda yatalak hastalar başka bir yakınının evine idare onayı dahilin de il sınırları içinde nakil yapabilir.

Yeni Doğan Hizmetleri:

İlçemiz sınırlarında gebe, bebek ve loğusa tespitlerinin sağlanması, yeni doğan bebeklerin evde ziyaretlerinin yapılarak bebek ve loğusa bakımlarının yapılması, emzirme ve bebek beslenmesi konusunda anne eğitimi verilmesi, eğitim seminerleri vererek bebek beslenmesi ve aile planlaması yöntemleri ile halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması, poliklinikte aile planlaması hizmeti verilmesini ve gerekli hallerde sağlık kurumlarına yönlendirme yapar.

Cenaze Nakil:

Şehir dışına nakli yapılacak olan cenazenin yol izin belgesi düzenlenerek, Cenaze aracı ile ücretsiz olarak istenilen şehre nakli gerçekleştirilmektedir. Nakil işleminin olabilmesi için vefat eden kişinin Menderes ilçesi sınırlarında vefat etmesi ya da ikametgâh etmesi şartı aranmaktadır.

Arama Kurtarma Birimi:

Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yapar.
Profesyonel Arama ve Kurtarma ekipleri ve diğer gönüllü ekiplerle koordine sağlayıp yetkililerce verilecek görevleri yapar.
İlimize gelen afetzedelere ve sığınmacılara sosyal yardım gerektiğinde yetkililerce (Valilik) görev verildiğinde hizmet sunar.
Ekiplerde görev alan gönüllü personelin teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazır bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlara (haftalık/aylık/yıllık) katılır.
İstek yapılması halinde yurt içinde ve yurt dışında meydana gelecek afetlerde arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunur.
Afet hallerinde görev verildiğinde, afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için zaman zaman bir program dahilin de yapılacak haberleşme, toplanma, yüklenme ve intikal tatbikatlarına katılır.
Başkanlık ve Valilikçe verilecek benzer işleri ve görevleri yapar.
Belediye personeline afetlerle ilgili eğitim ve seminerler düzenler, bu tür eğitim ve seminerlere katılır ve bununla ilgili yıllık eğitim planları yapar.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü
0232 700 13 61

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; şehir girişlerinin ve ana arterlerinin çevre düzenlemelerinin yapılması; kent meydanlarını planlarına uygun olarak düzenlenmesi; parklar, dinlenme ve spor alanları, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma alanları, kent koruları tesis edilmesi; kent mobilyalarının temini, mevcut olanların ise bakımının yapılması; mevcut ana arterlerin, parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının, kent meydanlarının, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının, bakımının yapılması alanlarında hizmet vermektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
0232 700 10 96

Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
0232 700 13 37

Menderes ilçesi sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmekle görevlidir.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
0232 700 10 91

Merkez, Özdere ve Gümüldür olmak üzere üç ayrı hizmet noktası bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Emlak Birimi, Taşınmaz Kira ve Satış İhale Birimi, İcra Birimi, Tahsilat Birimi, Hukuk Biriminden oluşmakta olup, Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
0232 700 00 00

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak. Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamakla görevlidir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
0232 700 13 72

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ilçemiz sınırları içerisindeki tüm işyeri ve müesseselerin ruhsatlandırılması, kontrol ve denetimlerinin yapılması nizam ve intizama uygun olarak çalışmalarını sağlamaktadır. Ruhsat süresi geçen veya yenilenmesi gereken, sınıf değişikliği gereken işyerlerinin ruhsatlarının mevzuatlar çerçevesinde sınıf tayininin yapılması müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Kütüphane Müdürlüğü
0232 700 13 95

Belediyemize ait iki kütüphane bulunmaktadır. İlki 2008 yılında Belediye Kültür Merkezi’nde kurulmuş olup ikincisi de 2010 yılında Görece'deki eski belediye binasını kütüphaneye dönüştürülmesiyle hizmete açılmıştır.
Menderes Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alan kütüphanemiz merkez kütüphane olarak anılmaktadır. 7853 adet kitapla toplam bin 3147 üyeye hizmet vermektedir. Her ay yeni çıkan kitaplar takip edilmekte ayrıca üyelerden gelen istekler de değerlendirilerek kütüphaneler canlı tutulmaktadır. Haftanın 6 günü hizmet veren kütüphanede ayrıca ücretsiz internet hizmeti de verilmektedir. Özellikle okul döneminde internet olanağı olmayan öğrenciler yoğun olarak bu hizmetten faydalanmaktadır.
Görece’ de yer alan kütüphanemiz, 4376 adet kitapla toplam 83 üyeye, yine haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Ücretsiz internet hizmeti Merkez Kütüphane'deki gibi Görece'de halkın kullanımına açıktır.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü