Müdürlükler

Müdürlükler

  Özel Kalem Müdürlüğü

  0232 700 14 03

Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Başkanımıza intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip etmekte, başkanın tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamakta, özel resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarını takip etmekte ve sonuçlandırmakta, Başkan’a gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk etmekte, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetlenerek başkanın onayına sunmakta ve Başkanlık makamının temsil, ağırlama ve protokol işleriyle ilgili çalışmaları sürdürmektedir. 1 müdür ve 1 büro personeliyle hizmet vermektedir

 

  Yazı İşleri Müdürlüğü

  0232 700 10 51

Menderes Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 1 müdür, 3 memur, 2 sözleşmeli personel ve 2 büro personeliyle birlikte aşağıda anılan görevleri yerine getirmektedir;

  • Belediye Meclisi Hizmetleri
  • Belediye Encümeni Hizmetleri
  • Gelen-giden evrak kayıt ve dağıtım hizmetleri
  • Evlendirme Hizmetleri görevlerini yürütmektedir.

 

  Mali Hizmetler Müdürlüğü

  0232 700 10 28

Menderes Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü 1 müdür, 1 uzman yardımcısı, 1 memur, işçi kadrosunda görevli 3 işçi ve 1 büro personeli tarafından yürütülmektedir. 

Mali tabloların zamanında, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak, karar kontrol, hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde doğru hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin esas usul, ilke ve standartları da belirlenmiştir.

2005 yılı içerisinde Belediyemizde yasalar gereği Analitik Bütçe çalışması başlatılmış, elektronik ortamda 2014 yılına ait Belediye Bütçemiz Analitik tarzda hazırlanmış, Belediye meclisimizce kabulü ile uygulamaya hazır hale getirilmiş olup, 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanılmaya ve işletilmeye hazır hale getirilmiştir.

 

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  0232 700 10 96 

Menderes Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir. Birimimiz 1 müdür, 1 memur, 2 işçi ve 1 sözleşmeli personelle hizmet vermektedir.

 

  Strateji Müdürlüğü

  0232 700 15 00

Strateji Geliştirme Birimi, 1 müdür, 2 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Strateji Birimi belediyemizin stratejik planları, faaliyet raporları ve performans programlarının hazırlanması ve yayınlanmasından sorumludur. Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, çeşitli bakanlıkların, kurum ve kuruluşların hibe kredi projeleriyle birlikte diğer kuruluşlarla ortak yürütülen projelerden sorumludur. 

 

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

  0232 700 10 67

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 müdür, 7 memur, 2 vekil memur, 3 işçi, 1 sözleşmeli personel ve 7 büro personeliyle hizmet vermektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuştur.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün temel görevleri arasında kamu yararını üstün tutarak toplumsal ihtiyaçlara uygun ve çevreye duyarlı sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı kentsel planlamalar yapmak; kent estetiğinin ve kentsel beğeni düzeyinin geliştirilmesi için cephe mimarisi ve peyzaj çalışmalarına yön vermek; engellilerin kent yaşamında karşılaşacağı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik planlama ve uygulamalar yapmak bulunmaktadır.

 

  Fen İşleri Müdürlüğü 

  0232 700 13 04

5747 sayılı yasa kapsamında kapanan belediyelerin belediyemize bağlanmasından dolayı 01.04.2010 tarihine kadar birlikte yürütülen İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı belediye kanunun 48. Maddesine göre ayrılarak Fen İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü 1 müdür, 6 memur, 1 vekil memur, 2 sözleşmeli memur, 29 kadrolu işçi, 1 büro personeli, 66 şirket çalışanıyla toplam 106 personel çalışmalarını yürütmektedir. Belediyemizin ve ilçe halkının ihtiyaç duyduğu ve ilçeye yapılan ek hizmet binası, sağlık, sosyal, spor, eğitim ve kültür hizmet binaları gibi her türlü fiziksel yatırımları gerçekleştirmek ve bu binaların bakım onarımını ile hizmetlerin güvenilir ve sağlıklı ortamlarda sürekliliğini sağlamak birimin asli görevidir. Ayrıca ilçedeki okullara ve diğer kamu kurumlarına bakım onarım desteğinde bulunmak, bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması, ilçedeki yolların ve kaldırımların bakım onarımları, müdürlüğün diğer görevleridir.

 

  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

  0232 700 13 61

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 müdür, 1 sözleşmeli memur, 7 kadrolu işçi, 57 şirket personeli ve 1 büro personeliyle toplam 67 personelle; şehir girişlerinin ve ana arterlerinin çevre düzenlemelerinin yapılması; kent meydanlarını planlarına uygun olarak düzenlenmesi; parklar, dinlenme ve spor alanları, çocuk oyun alanları, ağaçlandırma alanları, kent koruları tesis edilmesi; kent mobilyalarının temini, mevcut olanların ise bakımının yapılması; mevcut ana arterlerin, parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının, kent meydanlarının, çocuk oyun alanları ve spor alanlarının, bakımının yapılması alanlarında hizmet vermektedir.

 

  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 

  0232 700 10 91

Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 müdür, 6 memur, 9 işçi ve 3 büro personeliyle toplam 19 personelle hizmet vermektedir. Merkez, Özdere ve Gümüldür olmak üzere üç ayrı hizmet noktası bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Emlak Birimi, Taşınmaz Kira ve Satış İhale Birimi, İcra Birimi, Tahsilat Birimi, Hukuk Biriminden oluşmakta olup, Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

 

  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

  0232 700 00 00

Menderes Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1 müdür, 1 şef, 2 zabıta memuru ve bir büro elemanıyla hizmet vermektedir.

Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak. Çevreyi ve çevre sağlığını korumaya yönelik, çevre bilincinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak, çevre etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamakla görevlidir.

 

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

  0232 700 13 72

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ilçemiz sınırları içerisindeki tüm işyeri ve müesseselerin ruhsatlandırılması, kontrol ve denetimlerinin yapılması nizam ve intizama uygun olarak çalışmalarını sağlamaktadır. Ruhsat süresi geçen veya yenilenmesi gereken, sınıf değişikliği gereken işyerlerinin ruhsatlarının mevzuatlar çerçevesinde sınıf tayininin yapılması müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 müdür, 1 şef, 2 zabıta memuru ve bir büro elemanıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

  Temizlik İşleri Müdürlüğü 

  0232 700 24 61

Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçemizde toplam 46 mahallede; tüm meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda tretuvarların üzerindeki gezi alanlarının, alt ve üst geçitlerinin, mezarlıkların, evsel nitelikli ve ticari faaliyetler sonucunda çıkan atıklarla küçük çaplı inşaat, yenileme, bakım-onarım işlerinin veya peyzaj bakımları sonucu toplanması resmi kurum ve kuruluşların çöp, kül, cüruf ve atık maddelerinin toplanması ve buralardan toplanan atıkların depolama sahasına transfer istasyonuna nakli, çöp konteynerlerinin yerlerine yerleştirilmesi ve alım noktalarının temizliği, semt pazar yerlerinin temizlenerek yıkanması ve temiz tutulmasıyla ilgili hizmeti götüren birimidir. Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 1 müdür, 1 memur, 6 işçi, 1 büro personeli ve 165 şirket çalışanıyla birlikte toplam 174 kişiyle hizmet vermektedir.

 

  Zabıta Müdürlüğü 

  0232 700 10 54

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluk bilinci içinde sürekli birim yapısını yenileyerek ve ileriye taşıyarak belediyemizin stratejik hedef, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, 2822 sayılı Çevre Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzikeserleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlar doğrultusunda görev yapmaktadır. Seyyar satıcılarla mücadele çalışması, cadde, sokak ve meydanlarla tretuvar işgallerinin kaldırılması, kaçak ilan ve reklamların önlenmesi, dilencilerle mücadele çalışmaları, belediyenin ruhsatına tabi olan muhtelif işyerlerinin denetimi, gecekondu ile mücadele, Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler, tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre yapılan işlemler, huzur ve sükunla ilgili hizmetler, sağlık ve emniyetle ilgili yasakların takibi, daimi ve geçici pazar yerleriyle ilgili hizmetler konusunda görevlidir. Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 zabıta amiri, 13 zabıta memuru, 5 işçi ve 3 büro personeli olmak üzere 23 personelle hizmet vermektedir.

 

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

  0232 700 13 37

Menderes ilçesi sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmekle görevlidir. 1 müdür, 6 işçi,  3 sözleşmeli personel ve 4 büro personeliyle toplam 14 personelle çalışmalarını sürdürmektedir.

 

  Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

  0232 700 13 26

 

Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur, 13 işçi, 2 sözleşmeli personel ve 1 büro personeli ve 62 şirket çalışanıyla toplam 80 personelle çalışmalarını sürdürmektedir. Müdürlüğümüz Satın Alma Birimi, Makine İkmal Birimi, İdari İşler Birimi ve İhale Birimi olarak doğrudan teminler piyasa araştırması yaparak en uygun mal ya da hizmet bulunarak satın alma işlemlerini tamamlama; tüm müdürlüklerin araç ve iş makinelerinin yürütülmesi için akaryakıt, yedek parça, tamir ve bakım hizmetlerinin görülmesi; tören, ağırlama ve özel günlerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne araç gereç temin ederek iş ve işlemleri yürütme; ihale iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir. 

 

  Kütüphane Müdürlüğü 

  0232 700 13 95

Belediyemize ait iki kütüphane bulunmaktadır. İlki 2008 yılında Belediye Kültür Merkezi’nde kurulmuş olup ikincisi de 2010 yılında Görece'deki eski belediye binasını kütüphaneye dönüştürülmesiyle hizmete açılmıştır. 

Menderes Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alan kütüphanemiz merkez kütüphane olarak anılmaktadır. 7 bin 83 adet kitapla toplam bin 935 üyeye hizmet vermektedir. Her ay yeni çıkan kitaplar takip edilmekte ayrıca üyelerden gelen istekler de değerlendirilerek kütüphaneler canlı tutulmaktadır. Haftanın 6 günü hizmet veren kütüphanede ayrıca ücretsiz internet hizmeti de verilmektedir. Özellikle okul döneminde internet olanağı olmayan öğrenciler yoğun olarak bu hizmetten faydalanmaktadır.

Görece’ de yer alan kütüphanemiz, 976 adet kitapla toplam 218 üyeye, yine haftanın 6 günü hizmet vermektedir. Ücretsiz internet hizmeti Merkez Kütüphane'deki gibi Görece'de halkın kullanımına açıktır. Kütüphane Müdürlüğü 1 müdür, 1 işçi ve 4 büro personeliyle hizmet vermektedir. 


Hukuk İşleri Müdürlüğü
0232 700 10 22

Belediyemizin taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın çözümü için adli, idari merciler ve hakem kurullarında, noterler ve icra dairelerinde takip etmek, savunmak güncel mevzuatı takip ederek yasal düzenlemeler ışığında güncelleme yapılarak Belediyemizin hukuki ve mali çıkarlarını korumak için gereken iş ve işlemleri titizlikle yapmaktır.

Hukuk İşleri Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Memur, 1 Avukat, 4 Büro Destek Personeli ile hizmet vermektedir.

FALİYET ALANI

• Belediyemizin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile yönetmeliklere göre Belediye Başkanlığınca verilen vekâletnamede belirlenen sınırlar içinde çözümler getirmek,
• Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerini korumak ve aleyhe sonuçlanan davalar için istinaf ve temyiz yollarına başvurmak,
• Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin kendi görev alanlarında karşılaştıkları hukuki sorunlar için talep ettiği konularda aydınlatıcı hukuki görüş ve mütalaa vermek,
• Müdürlüğün resmi yazışmaları vb. rutin iş ve işlemlerini yapmak,
• Görevlerin ifası için gerekli işlemleri yapmak üzere bütçe teklifi hazırlamak ve bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli olan harcama belgelerini düzenlemek,
• Yargı konularındaki tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirerek Belediye birimleri ile yargı mercileri arasındaki bağlantıyı sağlamak,
• Belediyenin menfaatlerini korumak ve öngörülebilen anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• Belediye Başkanı’nca verilecek olan birimimiz görev alanına giren diğer görevleri yapmak


Paylaş