Tebligat 931 Ada 7 Parsel (Yıkım)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler neticesinde İlçemiz Görece Mahallesi Kocakır Sokak 931 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazda 6 adet metruk yapı olduğu tespit edilerek yapıların yıkılması hakkında Belediyemiz Encümenimizin 29/04/2020 tarih ve 446 sayılı kararı ile yıkım kararı alınmıştır.
Müdürlüğümüzce yapı sahibinin adresine 2 kez tebligat yapılmış ancak tebligatlar iade olarak gelmiştir. Yıkımın yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesince (" Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.") Söz konusu Encümen Kararın ve tebligat aşağıda yer almaktadır.


Encümen Kararı

Tebligat

Paylaş