Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Belediyemizin taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın çözümü için adli, idari merciler ve hakem kurullarında, noterler ve icra dairelerinde takip etmek, savunmak güncel mevzuatı takip ederek yasal düzenlemeler ışığında güncelleme yapılarak Belediyemizin hukuki ve mali çıkarlarını korumak için gereken iş ve işlemleri titizlikle yapmaktır.

FALİYET ALANI

  • Belediyemizin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile yönetmeliklere göre Belediye Başkanlığınca verilen vekâletnamede belirlenen sınırlar içinde çözümler getirmek,
  • Belediyenin davacı veya davalı sıfatında bulunduğu adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerini korumak ve aleyhe sonuçlanan davalar için istinaf ve temyiz yollarına başvurmak,
  • Belediye Encümeni ve Müdürlüklerin kendi görev alanlarında karşılaştıkları hukuki sorunlar için talep ettiği konularda aydınlatıcı hukuki görüş ve mütalaa vermek,
  • Müdürlüğün resmi yazışmaları vb. rutin iş ve işlemlerini yapmak,
  • Görevlerin ifası için gerekli işlemleri yapmak üzere bütçe teklifi hazırlamak ve bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanmak, harcamaları yapmak ve bunun için gerekli olan harcama belgelerini düzenlemek,
  • Yargı konularındaki tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletmek, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal gereklerini yerine getirerek Belediye birimleri ile yargı mercileri arasındaki bağlantıyı sağlamak,
  • Belediyenin menfaatlerini korumak ve öngörülebilen anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  • Belediye Başkanı’nca verilecek olan birimimiz görev alanına giren diğer görevleri yapmak,
  • İcra ve Takip Servisi, Belediyemiz Hukuk İşleri bünyesinde olup 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren, Belediyemize ait amme alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin işlemleri yürütmektedir.
× WhatsApp İletişim