Yapı Kontrol Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Yapı Kontrol Müdürlüğü Faaliyet Alanı

Yapı Kontrol Müdürlüğü Faaliyet Alanı

A.    Misyon ve Vizyon

 

Misyon:

Şeffaf belediyecilik parolası ile tarihsel ve çevresel dokusuna sahip çıkan sağlıklı, neşeli, mutlu, aşk dolu ve bahar havasında yaşanabilir bir kent anlayışı ile eşit hizmet sunmak.

Vizyon:

Kültürel, tarımsal, turizm ve sosyal zenginliklerini geliştiren, halkın kendini her bakımdan güvende ve mutlu hissettiği gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakmayı amaçlayan bir belediye olmak.

Temel Değerler:

 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • İnsan odaklılık
 • Güler yüzlü ve pozitif olmak
 • Adalet ve eşitlik
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak
 • Doğaya ve çevreye saygı
 • Güvenilirlik
 • Vatandaş memnuniyeti
 • Etkin ve etkili hizmet
 • Etik değerlere bağlılık

 

B.     Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğümüzün yetki görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır.

 • Yapı Kontrol Müdürlüğüne gelen resmi yazılar ve dilekçelerle yapılan talepler yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yürütülebilmesi, yapımı devam eden tüm yapıların ruhsat denetimlerinin Zabıta Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılması, yapıların ruhsat durumlarının sorgulanması veya ruhsat ve aykırılığa konulu olabilecek yapıların zeminde ön tespitlerinin yapılması, yasal işlemlerin yürütülebilmesi için, Başkanlık Makamından onaya sunulması ve yasal işlemlerin yapılması,
 • Belediyemiz sınırları içerisindeki ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların Zabıta Müdürlüğü ile koordineli denetlenmesi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesince mühürlenerek durdurulması, Yapı Tatil Zaptının ayrıntılı olarak tanzim edilmesine, ilgilisine tebliğ edilmesi ya da yapıya asılması zaptın bir örneğinin mahalle muhtarına bırakılması, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanlarda Zabıta Müdürlüğünce teknik olarak destek istenilmesi durumunda 775 Sayılı Yasa kapsamında tespit ve tutanakların tanzimine katkı sağlanması,
 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre tespiti yapılmış olan yapıların, aynı kanunun 42. Maddesi gereği cezalarının hesaplanarak dosyanın Belediye Encümenine sevk edilmesi, alınmış olan Belediye Encümen Kararı Gereği, TCK 184. Maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına İmar Kirliliği Kapsamında suç duyurusunda bulunulması kararın ilgilisine tebliğ edilmesi, verilmiş olan yasal sürenin dolmasına müteakip, son durum tespitinin yapılarak, Belediye Encümenince yıkım kararının alınması ve ilgilisine tebliğ edilmesi, verilmiş olan süre sonunda yapının yıkılıp-yıkılmadığının tutanakla tespitinden sonra, yıkımı yapılmamış ve yargı kararı ile yürütme durdurma kararı alınmamış olan yapıların, yıkım işlemlerinin tamamlanabilmesi için Müdürlüğümüz Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimine havale edilmesi,
 • Tespit edilen metruk binalar veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara maili inhidam raporu tutularak Belediye Encümenine sevk etmek, alınan Encümen Kararını ilgilisine tebliğ etmek, yasal süre sonunda yıkılmamış olan yapıların yıkım işlemlerinin tamamlanabilmesi için Müdürlüğümüz Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimine havale edilmesi,
 • 6306 Sayılı Yasa kapsamındaki riskli yapılar hakkında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerin belediyemize bildirilmesine müteakip, ilgililere gerekli tebligatların yapılması, süre sonunda yıkımı gerçekleşmemiş yapıların yıkım işlemlerinin tamamlanabilmesi için Müdürlüğümüz Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimine havale edilmesi,
 • İmar Barışından yararlanmış olan yapılar hakkında kayıtların güncellenmesi, iptal edilenler hakkında yasal takiplerin yapılarak kazanılmış olan haklarının iptali ve yıkımına kadar yerlerinde tespit ve diğer her türlü yasal işlemlerinin tamamlanması,
 • Mahkeme kararlarının yasal süresi içinde uygulanması,
 • Müdürlüğe gelen kendi alanı ile ilgili yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak,
 • Müdürlüğün diğer birimleri ile koordineli çalışmak,
 • Müdür tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmek, verilmiş olan görevlere ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Kararnamelerdeki değişiklikleri takip ederek uygulamak,
 • Metruk binalar, Müdürlüğümüzce tespit edilen yapılar ve yıkım işlemleri sorumluları olarak görevlendirilmiş personelin aşağıdaki fonksiyonları yerine getirilmesinden sorumludur;
 • 3194 Sayılı İmar Yasasında ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen ruhsatsız veya ruhsata aykırı  yapılan yapıların yıkım işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Mail–i İnhidam durumu oluşmuş yapılara uygulanacak işlemleri yürütmek, tehlikesini bertaraf etmek, Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin aldırılmasını sağlamak,
 • 775 sayılı Yasanın 18. Maddesine göre işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • İmar Kanununun 34. Maddesi uyarınca işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • İmar Kanununun 40. Maddesi uyarınca işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • 6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • 3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların yıkılması yönünde yasal işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
 • Yıkılma tehlikesinde olan tüm yapıların tespitlerini yapmak,
 • Tespit çalışması yapılmış olan yapılarda yasal mevzuatın yerine getirilerek, boşaltılması, güvenlik önlemlerinin alınması ve yıkımlarının sağlanarak tehlikenin giderilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Diğer Kurumlarca tespit edilen ve Belediyemize bildirilmiş olan metruk binalarda istenmeyen olayların yaşanmaması için acil önlemleri almak veya yıkımını sağlamak,
 • Yıkım İşlemlerinin tamamlanması için Müdürlüğümüze aktarılmış olan tüm yapıların gerekli kontrol ve keşif ve metrajlarının çıkarılarak, gerek belediyemiz imkanları, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesinden yardımların sağlanması için işlemleri yürütmek, gerekse 4734 sayı Kamu İhale Kanunu kapsamında dosyanın hazırlanması ve yıkımlarının sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek,
 • Yıkım işlemlerine konulu tüm yapıların arşiv kayıtlarını tutmak, hukuksal yazışmalarını zamanında tamamlamak, kesinleşmiş kararların yasal süresi içerisinde uygulanmasını sağlamak,
 • İlgili kanunlara bağlı olarak yapılan yıkımların yıkım masraflarının hesaplanması, tahakkuk ettirilmesi ve yapı sahibine tebliğ edilmesi,

Müdürlüğün idari teşkilatı;

 1. a) Müdür
 2. b) İdari İşler Birimi
 3. c) Yapı Kontrol Birimi
 4. d) Yapı Güvenliği ve Yıkım Birimi

 

 

 • 3194 Sayılı İmar kanunu kapsamında yapı tatil zaptı düzenlemek ve gerekli yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.
 • 6306 Sayılı kanun kapsamında tehlikeli yapı tespiti yapmak ve bertaraf edilmesini sağlamak.
 • 775 Sayılı kanun kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • 3621 Sayılı Kıyı Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

Toplum güvenliğini tehdit edecek metruk yapıları tespitini sağlamak ve yıkımını gerçekleştirmek.

× WhatsApp İletişim